Текущий объект

строительство коттеджа

Збiльшення неповернень по кредитах серйозно налякало банкiрiв.

Тепер вони готовi на прохання позичальника переводити кредити з валюти на гривню, збiльшувати термiни кредитування i навiть знижувати ставки по вже виданих позиках.

З 1 сiчня в VAB Банку стартувала акцiя, що скасовує штрафнi санкцiї позичальникам за несвоєчасне погашення кредиту i вiдсоткiв по ньому. Своїм клiєнтам банк готовий пробачити все, головне, щоб вони до 1 квiтня повернули частину заборгованостi за кредитом.

«Сьогоднi ми проробляємо рiзнi способи реструктуризацiї боргiв… кредитнi канiкули, конвертацiя i т.i. », — запевняє боржникiв начальник Департаменту управлiння ризиками VAB Банку Олена Домуз.

Ще три мiсяцi тому на питання «Яка зараз частка неповернень по iпотечних кредитах?» банкiри ображено вiдповiдали, що їхнi клiєнти все платять вчасно. Тодi число проблемних кредитiв не перевищувало 1 %. Сьогоднi банки чесно зiзнаються — скорочення i знецiнювання гривнi рiзко збiльшило кiлькiсть їхнiх боржникiв.

Президент говорить про те, що вже 25 % позичальникiв, що брали в борг у банкiв на покупку квартир, не платять. У НБУ називають цифру 30 %. Банкiри поки не вiрять у такi показники i сподiваються, що до кiнця року непогашеними залишаться не бiльше 15 %.

«На сьогоднiшнiй день ми вийшли на 7-8 % по iпотецi, i пiд кiнець року цей показник збiльшиться до 10 %», — говорить голова правлiння Родовiд Банку Денис Горбуненко. Менш оптимiстичний голова правлiння Укргазбанку Вадим Ляшко, що прогнозує 12-13 % неповернень.

Явка з повинною
Щоб призупинити зростання неплатежiв по кредитах, банкiри готовi iндивiдуально з кожним позичальником вибирати варiанти максимального зменшення щомiсячних платежiв. Вони обiцяють не вiдбирати квартиру або автомобiль, якщо клiєнт прийде в банк i зiзнається, що не може платити. Банкiри вже придумали кiлька способiв, як урятувати позичальника вiд дефолта.

Найпопулярнiший — пролонгацiя боргу, використовувана зараз багатьма банками. Простiше кажучи, збiльшення термiну кредиту, за рахунок чого знижується сума щомiсячних платежiв.

«По автомобiлях ми пропонуємо продовжити термiн максимум до семи рокiв, по iпотецi до 25 рокiв незалежно вiд того, скiльки часу вже погашався кредит», — говорить начальник управлiння iпотечного кредитування Райффайзен Банку Аваль Євген Дем’янов. Чим бiльше позичальник виплатив кредиту — тим меншою буде сума платежу пiсля пролонгацiї. Продовження термiну кредиту не змiнює умови по ньому, банкiри обiцяють не пiдвищувати процентну ставку.

Позичальники, якi виплачують валютнi кредити, можуть також попросити банк перевести борг у нацiональну валюту. Однак це було вигiдно, коли курс перебував у межах 6 грн.

«Коли курс досяг 7 гривень, ми перестали це робити, тому що не могли обґрунтувати нашому клiєнтовi доцiльнiсть конверсiї боргу за цим курсом», — пояснює Вадим Ляшко.

Боржниковi, що бажає конвертувати свої позики, також треба буде заново оплатити послуги нотарiуса, оцiнювача та комiсiї банку, оскiльки переведення з валютного кредиту в гривневий вважається перекредитуванням — тобто видачею нової позики. За даними компанiї «Простобанк Консталтинг», середнi ставки по кредитах на житло зараз становлять 25,06 % рiчних у гривнi i 14,38 % у доларах.

Банкiри говорять, що iз проханням реструктуризувати їхнiй борг звернулося близько 20 % позичальникiв. Бiльшостi з них у банку пропонують пiти на кредитнi канiкули на рiк-пiвтора. Однак це не означає, що клiєнт перестане платити по кредиту. Позичальник звiльняється вiд сплати тiльки частини боргу — так званого тiла кредиту та зобов`язаний далi погашати вiдсотки.

Проблема в тому, що частка тiла кредиту в сумi щомiсячних платежiв невелика i досягає в першi роки всього 5 %. Примiром, з мiсячного платежу 1185 дол. по житловому кредитi на 20 рокiв позичальник платить 1125 дол. вiдсоткiв i всього 60 дол. тiла кредиту. I тiльки на 15-му роцi сума вiдсоткiв i тiла стає 50/50. Пiсля чого решту п’ять рокiв позичальник платить бiльше тiла кредиту i менше вiдсоткiв. «У перiод кредитних канiкул позичальник платить менше, але потiм сума щомiсячних платежiв буде вищою», — пояснює пан Дем’янов.

Неможливе можливо
Позичальники, житло яких банк хоче пустити з молотка, можуть просити залишити їх жити у квартирi як квартирантiв. «Ми розглядаємо такий варiант. Навiщо нам зараз цi квартири, продати ми їх однаково не зможемо», — зiзнається голова правлiння великого iноземного банку. Банки збираються передавати цi квартири своїм позичальникам у лiзинг iз правом викупу. У такому випадку клiєнт живе у квартирi i вносить щомiсяця орендну плату банку.

Великою несподiванкою стане для позичальникiв зниження процентної ставки по кредиту. Банкiри готовi йти навiть на це, якщо пiсля продовження термiнiв кредитування сума щомiсячного платежу залишається непосильною для позичальника. «Ми збираємося знижувати процентну ставку по вже виданих iпотечних кредитах, тим самим зменшуючи суму платежу», — зiзнається начальник вiддiлу роздрiбного кредитування iноземного банку. Однак одержати такий подарунок зможуть тiльки тi позичальники, якi звернулися в банк i надали iнформацiю про тимчасовi фiнансовi труднощi.

Щоб знизити суму платежу по кредиту, позичальниковi треба всього лише звернутися в банк. «Багато хто боїться приходити в банк, думаючи, що вiн забере в них квартиру, — це не так», — обiцяє пiти назустрiч позичальникам Євген Дем’янов. На пiдтримку позичальникам, якi втратили роботу, виступив i парламент. Вiн зобов’язав НБУ регламентувати вiдстрочку платежiв по кредитах для безробiтних. «Вiдкосити» вiд кредиту зможуть позичальники, якi стали на облiк у службу зайнятостi пiсля 1 жовтня 2008 року.

Як можна знизити суму платежiв по кредиту
– збiльшити термiн кредитування
– змiнити валюту кредиту з долара/євро на гривню
– пiти в кредитнi канiкули
– попросити зараховувати достроково погашену суму по кредиту в рахунок
– платежiв по кредиту, якi будуть
– зменшення процентної ставки по кредиту
– банк може забрати заставну квартиру i вiддати її позичальниковi в лiзинг iз правом подальшого викупу

Документи, якi допоможуть реструктуризувати борг у банку
– Довiдка зi служби зайнятостi про те, що на даний момент позичальник перебуває в них на облiку.
– Довiдка про доходи з мiсця роботи позичальника або його чоловiка/дружини, де буде зазначено, що доходи знизилися.

Источник : http://www.malakava.com.ua/

Добавить комментарий

Выполненный объект

УслугаИнженер технического надзора

Реклама

 
Интернет реклама УБС

Логин

Выполненный объект